NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

 
A. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.
2. Đài Phát thanh -
 Truyền hình Cao Bằng chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Đài Phát thanh - 
Truyền hình Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định chung cho các loại hình báo chí tại Điều 6, chương III Luật Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Lập kế hoạch hằng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và cấp có thẩm quyền.
2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng Đài quốc gia.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.
8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.


C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. BAN GIÁM ĐỐC
 • Giám đốc: Bùi Đình Trung, số điện thoại liên hệ: 0912078188
 • Phó Giám đốc nội dung: Đàm Văn Trung, số điện thoại liên hệ: 0912209521
 • Phó Giám đốc kỹ thuật: La Văn Huyên, số điện thoại liên hệ: 0889638118
   
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ (8 PHÒNG):
 
1. Phòng Tổ chức và Hành chính - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền, số điện thoại liên hệ: 0914306828
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt về công tác tổ chức, hành chính. Thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, công tác tài vụ, quản lý tài chính, tài sản công, công tác đối nội, đối ngoại, chế độ lao động, tiền lương và các công tác khác.
Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành.
Tham mưu giúp lãnh đạo Đài lập các dự án phát triển ngành và chương trình mục tiêu của chính phủ về phát thanh và truyền hình.
Tổng hợp và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành, của cơ quan.

2. Phòng Thời sự - Phụ trách phòng: La Thị Ngà, số điện thoại liên hệ: 0988999514
Tổ chức sản xuất các bản tin thời sự truyền hình hằng ngày theo quy định, bảo đảm nhanh nhạy chính xác và kịp thời.
Tổ chức sản xuất các phóng sự đảm bảo chất lượng, thời lượng quy định.
Thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị của tỉnh và các sự kiện khác của các tổ chức, đơn vị được lãnh đạo Đài giao.
Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện và gửi các bản tin thời sự về Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cung cấp các bản tin thời sự cho chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử.
Thực hiện các nội dung công việc khác khi được đơn vị phân công.

3. Phòng Biên tập - Trưởng phòng: Nông Thế Hoan, số điện thoại liên hệ: 0912127181
Tham mưu và xây dựng khung chương trình, kế hoạch phát sóng phát thanh, truyền hình.
Biên tập, dàn dựng chương trình phát sóng hằng ngày.
Tổ chức sản xuất các chương trình chuyên mục, chuyên đề phát thanh, truyền hình, các chương trình giao lưu, tọa đàm, tổ chức sân chơi truyền hình.
Khai thác, trao đổi chương trình với các Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước phục vụ phát sóng; thực hiện gửi các chương trình, bài viết với các Đài tỉnh bạn và hai Đài Quốc gia.
Phối hợp với các phòng thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp.
Phối hợp thực hiện tin, bài cho trang thông tin điện tử của Đài.
Xây dựng hệ thống cộng tác viên, tiếp nhận, xử lý thông tin, biên tập tin bài của cộng tác viên và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được đơn vị phân công.

4. Phòng Dân tộc - Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Ánh, số điện thoại liên hệ: 0982158688
Tổ chức thực hiện các chương trình tiếng dân tộc, phát trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương và hai Đài Quốc gia.
Khai thác và quảng bá các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc.
Phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề, chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp.
Thực hiện tin, bài cho chương trình phát thanh, trang thông tin điện tử.
Trực tiếp thực hiện tin, bài cộng tác với chương trình VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tiếng dân tộc.
Thực hiện các nội dung công việc khác khi được phân công.

5. Phòng Thông tin điện tử - Trưởng phòng: Đàm Văn Trình, số điện thoại liên hệ: 0983015696
Tổ chức quản lý, khai thác, sản xuất, biên tập và đăng tải các tin, bài, audio - video clip, các chương trình phát thanh, truyền hình do Đài sản xuất trên trang thông tin điện tử một cách kịp thời.
Phối hợp với các phòng chuyên môn đưa tín hiệu truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp và các nội dung khác trên hệ thống báo mạng theo yêu cầu của lãnh đạo Đài.
Tiếp nhận tin, bài của các phòng chuyên môn để gửi cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí khác qua hệ thống mạng thông tin điện tử.
Tiếp nhận tin, bài, chương trình, chuyên mục của các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, Thành phố qua hệ thống mạng thông tin điện tử và tin, bài của các cộng tác viên để chuyển cho các phòng chuyên môn kịp thời, chính xác.
Khai thác, biên dịch, biên tập các tin tức quốc tế, các chương trình khoa học, khoa giáo, văn hóa, nghệ thuật… từ các kênh truyền hình trong nước và quốc tế, từ mạng Internet phục vụ cho chương trình và trang thông tin điện tử của Đài.
Phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề, văn nghệ - giải trí, truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6. Phòng Văn nghệ và giải trí - Trưởng phòng: Tạ Hoài Phương, số điện thoại liên hệ: 0915046577
Tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa - văn nghệ, các chương trình giải trí.
Thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, giải trí.
Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các chương trình khác.
Cộng tác, cung cấp các tác phẩm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

7. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ - Trưởng phòng: Long Chính Hữu, số điện thoại liên hệ: 0982156266
Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị. Tổ chức điều hành khai thác an toàn các thiết bị để thực hiện kế hoạch phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, tiếp phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình truyền hình kỹ thuật số.
Quản lý, thai thác thiết bị phát sóng truyền hình lưu động, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp các sự kiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đài.
Truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương. Tiếp, phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình của hai Đài Quốc gia theo quy định; tiếp sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của các đài tỉnh khác theo chỉ đạo của cơ quan.
Thực hiện các nội dung công việc khác khi được lãnh đạo Đài phân công.

8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo -Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuận, số điện thoại liên hệ: 0827725868
Tham mưu cho lãnh đạo Đài tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Tiếp nhận, biên tập, sản xuất các chương trình quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân (gọi chung là khách hàng) và các dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
Trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, chương trình phim truyện, giải trí theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được đơn vị phân công.

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng