Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phát triển Đảng

Cập nhật: Thứ năm , 23/03/2023 09:49

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”.

Các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ, xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019, của Ban Bí thư, “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII… Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông qua Hội nghị lần này, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến cởi mở, khách quan của các bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tiếp tục đồng hành, lan toả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các mô hình hay, thiết thực, hiệu quả của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam nhấn mạnh, trong mỗi doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước giúp bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Đó là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, là tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam tham luận tại Hội nghị. 

Theo đồng chí Trần Quang Dũng, toàn Đảng bộ Petrovietnam có 961 tổ chức đảng các cấp, trong đó có 122 đảng bộ cơ sở, 36 chi bộ cơ sở, 12 Đảng bộ bộ phận và 791 chi bộ trực thuộc với 13.126 đảng viên hoạt động trải dài trên các địa bàn trong cả nước và 4 chi bộ đảng tại nước ngoài. Trong những năm qua công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức luôn gắn liền với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành gần 50 văn bản để triển khai đồng bộ, nhất quán trong toàn Tập đoàn. Tập đoàn đã lồng ghép triển khai văn hóa Petrovietnam trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội cũng như trong thỏa ước lao động tập thể, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ giá trị cốt lõi và thương hiệu Petrovietnam.

Đồng chí Trần Quang Dũng cũng cho biết, trong thời gian qua các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về quan điểm của các cấp ủy Đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra...

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hà Nội Mới cho biết, các cơ quan báo chí Thủ đô đã có nhiều bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền về công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh rằng, muốn phát triển được nền kinh tế tư nhân thì tổ chức đảng phải đóng vao trò tích cực trong định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Có nhiều bài viết đã biểu dương kịp thời các chủ doanh nghiệp là đảng viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị cũng như tham gia các hoạt động xã hội, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp hiện nay.

Các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về quan điểm của các cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra. Trong khi đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nên ít quan tâm, không nắm rõ tình hình doanh nghiệp, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; một số chủ doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa thật sự quan tâm, chưa nhận thức được vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; công tác đảng tại các doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn, hạn chế; chưa được cập nhật các thông tin đầy đủ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, các nội dung sinh hoạt chi bộ, định hướng công tác tư tưởng cho đảng viên trong các doanh nghiệp…

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hà Nội Mới tham luận tại Hội nghị. 

Vì thế, thông qua các bài viết, các cơ quan báo chí Thủ đô đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Qua đó, giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển.

Trao đổi về các vấn đề được đưa ra tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Viết vấn đề xây dựng Đảng luôn là nội dung quan trọng, thường trực, thường xuyên của các cơ quan báo chí. Đã có nhiều câu chuyện về phát triển Đảng trong doanh nghiệp mà báo chí khai thác, tuyên truyền. Hàng ngày, hàng giờ báo chí vẫn luôn cố gắng tìm ra những mô hình mới, tìm những nhân vật điển hình về phát triển Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

Tiếp thu các ý kiến thảo luận của các cơ quan, doanh nghiệp, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: "Trong thời gian tới đây, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung”./.

 
Hiền Hòa
Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  29/05

 • T3

  30/05

 • T4

  31/05

 • T5

  01/06

 • T6

  02/06

 • T7

  03/06

 • CN

  04/06

Dữ liệu ngày 30/05/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng