Bài học về tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật: Thứ sáu , 03/09/2021 09:48

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với tầm vóc vĩ đại trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 76 năm nhìn lại sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần yêu nước cho đến ngày nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Cao Bằng - mảnh đất địa đầu Tổ quốc, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người trở về nước, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang, giành thắng lợi năm 1945. 

Để có thể tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cả một quãng thời gian dài vô cùng gian khó của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Sau khi Bác Hồ về nước năm 1941, việc làm đầu tiên là tập hợp, quy tụ quần chúng nhân các dân tộc xây dựng lực lượng cách mạng.

Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nặm, Pác Bó (Cao Bằng), Bác Hồ triệu tập, chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng Việt Nam; đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh); chỉ đạo thành lập các tổ chức quần chúng đều lấy tên là Hội cứu quốc. Hội nghị đã khẳng định: “Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang”. Hình thái của cuộc khởi nghĩa vũ trang từ khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa địa phương đi tới tổng khởi nghĩa. Sự chuyển hướng đó đã tạo ra bước nhảy vọt của phong trào cách mạng và có tính quyết định đối với Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động tuy nằm trong khuôn khổ bí mật, nhưng có sức ra tỏa lớn tới những người yêu nước tại các châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng nghìn hội viên tham gia mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc, xây dựng, thiết lập chính quyền cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Trung ương Đảng, Đảng bộ Cao Bằng đã tập hợp quần chúng rộng rãi, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, cùng với cả nước làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, giành quyền độc lập, tự do cho dân tộc.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội ngày 2-9-1945.

Từ thắng lợi đó, 14 giờ ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn nhân dân, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người nhấn mạnh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”. 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á ra đời là sự kiện đã chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Việc khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ tại các quốc gia thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh. Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Cao Bằng chào đón ngày Quốc khánh 2/9/1945 với không khí hân hoan, vui mừng lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Cao Bằng lúc bấy giờ.

Ông Đinh Ngọc Viện, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng nhận định: “Cách mạng Tháng tám thành công, không những nhân dân Việt Nam, nhân dân Cao Bằng mà nhân dân trên thế giới và các dân tộc áp bức rất tự hào từ một nước thuộc địa đã đánh đổ đánh chính quyền thực dân đô hộ gần 100 năm và đánh đổ chế độ phong kiến hơn 1.000 năm để chuyển sang một chế độ mới, mở ra thời đại mới là thời đại độc, lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Cách mạng Tháng Tám thành công đánh dấu một sự kiện lớn lúc bấy giờ là Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình trở thành bản tuyên ngôn bất hủ của dân tộc, khẳng định được những quyền dân tộc cơ bản và nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Cao Bằng. Nhân dân Cao Bằng rất tự hào và vinh dự khi đóng góp vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Về ngày Quốc khánh 2/9/1945 ở Cao Bằng, khi biết thông tin 2/9 làm lễ quốc khánh tuyên bố nước Việt Nam độc lập, tôi được nghe các cụ cũng kể lại là nhân dân thị xã tiếp tục tổ chức lễ mừng cách mạng thành công, tổ chức diễn hành đi qua các phố. Nhân dân thể hiện sự vui mừng. Ở các tuyến phố chính cắm cờ đỏ sao vàng có khẩu hiệu, tổ chức ăn mừng, thể hiện không khí nhân dân rất hồ hởi và phấn khởi”. 

Bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính là tinh thần đoàn kết là cội nguồn sức mạnh chiến thắng của nhân dân ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực và những yếu tố thuận lợi, vượt qua khó khăn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh miền núi, biên giới, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên. Qua 5 năm 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng 11%/năm. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn tỉnh là điểm đến đầu tư dự án. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Khối đại đoàn kết các dân tộc thường xuyên được phát huy mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển đi lên của tỉnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát huy tinh thần đại đoàn đoàn kết của dân tộc, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Với phương châm “ Chống dịch như chống giặc”, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hàng chục nghìn công dân Việt Nam của 63 tỉnh, thành từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh, thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 có diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ về nhân lực, vật lực, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch. Tỉnh đã thành lập 02 đoàn nhân lực y tế gồm 66 cán bộ y bác sỹ, nhân viên y tế tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, hỗ trợ 30 tấn nông sản cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tỉnh, các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với trên 7,2 tỷ đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chung tay góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hơn bao giờ hết, chúng ta càng hiểu rõ giá trị và những bài học kinh nghiệm quý giá của lịch sử vẻ vang của dân tộc để vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tinh thần “Chống dịch như chống giặc” để chiến thắng dịch COVID-19. Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, quyết tâm, quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng giàu đẹp hơn.

Thúy Hằng - Quốc Quý

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/10

 • T3

  26/10

 • T4

  27/10

 • T5

  28/10

 • T6

  29/10

 • T7

  30/10

 • CN

  31/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng