Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Cập nhật: Thứ tư , 29/06/2016 15:30

Sáng 28/6, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm việc, phổ biến những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự 
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.
 
Tại hội nghị, chuyên đề về những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020, do đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội; Báo cáo hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ khóa XVII; đánh giá, phân tích 8 nhóm kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015; Nêu rõ các mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015- 2020, theo đó Nghị quyết Đại hội đưa ra 17 chỉ tiêu chủ yếu được xác định cụ thể với các giải pháp đồng bộ.  

Đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng quán triệt, triển khai Chương hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Xác định, đây là nội dung trọng tâm, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết thành các kế hoạch, đề án, dự án, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương thực hiện trong 5 năm tới, trong đó có 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngoài Chương trình trọng tâm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, đã triển khai hôm trước, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quán triệt 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, giai đoạn 2016- 2020  thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Sau khi nêu rõ thực trạng, nguyên nhân trên các lĩnh vực,  Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại được xác đinh là chủ trương lớn để ưu tiên, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với các địa phương Trung Quốc. Kết hợp phát triển kinh tế đối ngoại với giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh với 7 giải pháp chủ yếu về tập trung nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quản lý nhà nước về công tác đối ngoại. Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển  doanh nghiệp (DN), HTX nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng dần tỷ lệ DN, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ thương mại, du lịch, chế biến. Do đó xác định phát triển DN, HTX nhỏ và vừa là nhiệm vụ cốt lõi, xây dựng, thực hiện chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho DN, HTX phát triển. Chương trình phát triển du lịch, với mục tiêu đến năm 2020, du lịch Cao Bằng trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội. Đến năm 2030 sẽ có cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, do đó cần định hình cơ bản các mô hình phát triển du lịch bền vững, như: Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch đỏ, du lịch tâm linh… Mục tiêu chung về Chương trình phát triển giao thông: xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, phù hợp, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu vận tải quốc tế, thông qua tỉnh phục vụ lưu thông hàng hóa, đi lại sản xuất của nhân dân. Qui hoạch bổ sung sân bay Cao Bằng; qui hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông quốc lộ, tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chủ trương xây dựng đường cao tốc quốc tế, thông qua cửa khẩu Trà Lĩnh đến các tỉnh phía Tây Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN sớm triển khai dự án cao tốc Cao Bằng – Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân tích mục đích yêu cầu của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung cơ bản, theo đó yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm trên học trước làm trước, dưới học sau làm sau, cũng như trong Đảng học trước, làm trước, ngoài Đảng học sau làm sau.

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những nội dung trọng tâm của các chuyên đề. Để quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả tốt, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị: Sau hội nghị hôm nay, các đồng chí dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nội dung truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương mình 1 cách thiết thực, hiệu quả và nghiêm túc. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghiên cứu và triển khai học tập Nghị quyết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy. Do đó các đại biểu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương đơn vị mình. Tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu nhiệm vụ của 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016 – 2020 vừa phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị mình.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình, đồng chí Bí thư cấp ủy khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình, ngành mình, vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng vừa phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan đơn vị. Xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập quán triệt triển khai học tập Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh theo đúng quy định của Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 14 của Ban Tuyên giáo Trung Ương; Kế hoạch số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó chỉ đạo công tác viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên tại địa phương đơn vị mình và gửi báo cáo về Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại địa phương đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, trước mắt là đưa nội dung thực hiện chỉ thị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo phổ biến sâu rộng nội dung các văn kiện Đại hội. Trường Chính trị  Hoàng Đình Giong, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm, những vấn đề mới trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh vào các chương trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể.   

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

                                                   Lãnh Thiết Vĩnh Thuận 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng