Tiểu sử tóm tắt, Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 2 đơn vị bầu cử

Cập nhật: Thứ sáu , 13/05/2016 16:26

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Để cử tri theo dõi, lựa chọn bầu được những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng đăng tóm tắt tiểu sử và Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 2 đơn vị bầu cử tỉnh (xếp theo thứ tự a, b, c).

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN HÀ NGỌC CHIẾN

- Họ và tên thường dùng:
 HÀ NGỌC CHIẾN  (Nam)
-  Họ và tên thường gọi: 
HÀ NGỌC CHIẾN
- Sinh ngày 11 tháng 12 năm 1957   
- Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 
- Nơi cư trú: Tổ 23, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
-  Nơi ở hiện nay: Nhà khách số 8 Chu Văn An, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Số CMND: 080524955. Ngày cấp: Ngày 11 tháng 01 năm 2010. Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng
- Dân tộc: Tày   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: An ninh
- Lý luận chính trị: Cao cấp   
- Nghề nghiệp hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 02 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Ngày vào Đảng: 27/5/1980. Ngày chính thức: 27/5/1981
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
- Là đại biểu Quốc hội khoá XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011, nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-  8/1976 - 9/1981: Học tại trường Đại học An ninh - Hà Nội;
- 9/1981 - 6/1984: Cán bộ phòng An ninh Kinh tế - Văn hóa, Công an tỉnh Cao Bằng;
- 7/1984 - 8/1989: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng;
- 9/1989 - 02/1990: Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra kiêm Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng;
- 3/1990 - 01/1992: Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng an ninh Công an tỉnh Cao Bằng kiêm Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng;
-  2/1992 - 12/2000: Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng;
- 1/2001 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng;
- 6/2004 - 9/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- 10/2006 - 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- 10/2010 - 3/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng;
- 4/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
- 11/2015 - 4/4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
-  5/4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN HÀ NGỌC CHIẾN

 Quốc hội (QH) là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất do nhân dân bầu ra, nếu được cử tri tỉnh Cao Bằng bầu làm đại biểu QH khóa XIV, tôi sẽ có điều kiện liên hệ mật thiết với nhân dân và cử tri Cao Bằng, có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến tại nghị trường về nhu cầu, quyền lợi chính đáng mà cử tri quan tâm để cùng với QH có những quyết định đúng đắn các vấn đề của đất nước, của địa phương; tiếp tục gắn bó với quê hương, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển.
Tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu QH tỉnh tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, tiếp xúc cử tri; chất vấn và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động QH; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân và cử tri Cao Bằng.
Nhiệm kỳ của QH khóa XIV gắn với nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII. Trên cương vị công tác của mình và thông qua hoạt động của QH, tôi sẽ cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu QH của tỉnh tích cực, chủ động quan hệ, vận động, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các địa phương tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Cao Bằng triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ những vấn đề liên quan đến miền núi, biên giới, dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thân của nhân dân các tỉnh miền núi, biên giới, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, trong đó có Cao Bằng.
Tham gia tích cực vào việc thẩm tra các dự án luật, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các dự án thuộc lĩnh vực miền núi, dân tộc, đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Hoàn thiện Đề án thực hiện khoản 5, điều 70 của Hiến pháp năm 2013 “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước”; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung những chính sách dân tộc đã và đang thực hiện; thể chế hóa đường lối, chủ trương mới của Đảng thành hệ thống văn bản pháp luật; quyết định các chính sách lớn đối với miền núi, dân tộc; quyết định chỉ tiêu phát triển của các dân tộc trong giai đoạn 5 năm, 10 năm gắn với kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, 10 năm của đất nước; quyết định ngân sách thực hiện chính sách dân tộc, miền núi và giám sát việc thực hiện.
Tôi xin hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân Cao Bằng.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN HOÀNG THỊ THU CHIÊN

- Họ và tên thường dùng:
 HOÀNG THỊ THU CHIÊN (Nữ)
- Họ và tên thường gọi: 
HOÀNG THỊ THU CHIÊN
- Sinh ngày 29 tháng 9 năm 1980   
- Quê quán: Xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
- Nơi cư trú: Tổ 07, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 07, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số CMND: 080471075. Ngày cấp: Ngày 16 tháng 10 năm 2015. Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng
- Dân tộc: Nùng   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn
- Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Lý luận văn học   
- Lý luận chính trị: Sơ cấp   
- Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tổ trưởng Tổ chuyên môn
- Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 09/01/2014. Ngày chính thức: 09/01/2015
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2002 - 8/2005:   Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;
- 9/2005 - 8/2008: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
- 9/2008 - 11/2010:   Đào tạo trình độ Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- 12/2010 đến nay: Giáo viên, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN HOÀNG THỊ THU CHIÊN

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV, tôi rất vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào QH khóa XIV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:   
Thứ nhất, tôi sẽ làm tốt vai trò là “chiếc cầu nối” giữa nhân dân với QH, phản ánh trung thành ý kiến, nguyện vọng của cử tri với QH; tham gia đầy đủ các kỳ họp của QH. Thường xuyên gắn bó với địa phương, nắm bắt các vấn đề bức xúc về đời sống, KT - XH của địa phương; gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.  
Thứ hai, là một giáo viên đã có gần 15 năm gắn bó với nghề, tôi nhận thấy vấn đề trường lớp, giáo viên, học sinh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Song bên cạnh đó, còn một số vấn đề mà cử tri trăn trở, mong mỏi như: Các chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh nghèo chưa có điều kiện học tập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; nhiều trường chưa có nhà ở công vụ cho giáo viên, ký túc xá học sinh, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh. Vì vậy, đây là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi. Bởi giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.
Thứ ba, là một ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì quyền lợi phụ nữ và trẻ em; chú trọng nhất là chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới; góp phần xây dựng các chương trình tạo việc làm, các chương trình giáo dục phục vụ cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, được học tập, được tiến bộ, giúp nâng cao vị trí, vai trò cho phụ nữ trong xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tham gia xây dựng các chương trình bảo vệ quyền lợi trẻ em; các chiến lược giúp thanh niên phấn đấu và khẳng định vị thế của mình trong xã hội; chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi.
Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đó cũng là tâm niệm của bản thân tôi để luôn phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Dù ở cương vị nào, tôi cũng xin hứa sẽ nỗ lực cống hiến sức mình cho quê hương.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN BẾ MINH ĐỨC

- Họ và tên thường dùng: 
BẾ MINH ĐỨC (Nam)
- Họ và tên thường gọi: 
BẾ MINH ĐỨC 
- Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1974. 
- Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
- Nơi cư trú: Tổ 13, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số CMND: 080392354. Ngày cấp: Ngày 22 tháng 8 năm 2011. Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng
- Dân tộc: Tày   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn:  Chuyên ngành Triết học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 
- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Huyện ủy
- Nơi làm việc: Huyện ủy Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 24/01/1998. Ngày chính thức: 24/01/1999
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Huyện ủy Thông Nông
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1995 - 8/1997: Nhân viên hợp đồng, Cán bộ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;
- 9/1997 - 6/2001: Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội;
- 7/2001 - 02/2005: Chuyên viên, Phó Bí thư, Quyền Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng (từ tháng 8/2002);
- 3/2005 - 6/2007: Trưởng ban Mặt trận, Ủy viên Ban Thường vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Cao Bằng;
- 7/2007 - 7/2010: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Bí thư Chi bộ cơ quan;
- 8/2010 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Bí thư Chi bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng;
- 6/2013 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII, khóa XVIII; Bí thư Huyện ủy Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. 

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN BẾ MINH ĐỨC

 Được tổ chức các cấp và nhân dân tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khoá XIV là một vinh dự lớn đối với tôi. Nếu được cử tri tỉnh Cao Bằng tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu QH khoá XIV, tôi nguyện sẽ phấn đấu hết khả năng của mình để thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Tôi xác định cho mình một số nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện sau đây: 
Tôi sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu QH. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Tham gia tích cực, tập trung trí tuệ, nghiêm túc nghiên cứu để đóng góp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tham gia với trách nhiệm cao nhất vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. 
Là Bí thư Huyện ủy của một huyện nghèo, biên giới, tôi nhận thấy, nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thiệt thòi. Mặc dù những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân các huyện nghèo, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nếu trở thành đại biểu QH, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu QH của tỉnh tích cực đề xuất với QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về các chủ trương, chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh Cao Bằng, cho các huyện miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối tỉnh Cao Bằng với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận; kết nối giữa các huyện và giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế bền vững. Đề xuất với Trung ương tiếp tục đầu tư xây dựng các đề án, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các tỉnh miền núi thiết thực hơn. Quan tâm đến chính sách đầu tư cho giáo dục - đào tạo, nhất là chính sách đầu tư, phát triển các trường THCS bán trú, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số được học tập, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Đề nghị với Chính phủ quan tâm đầu tư nước sinh hoạt, điện thắp sáng, công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
Là cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên, tôi sẽ dành sự quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các chính sách đảm bảo cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức hội quần chúng hoạt động và phát triển về mặt tổ chức. 
Phát huy trách nhiệm cá nhân, cùng với Đoàn đại biểu QH của tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất kịp thời với QH những giải pháp chính sách phù hợp.
Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. 
Với cương vị và trách nhiệm của mình, tôi mong muốn và hy vọng nhận được sự tín nhiệm của đông đảo cử tri và sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, để tôi có cơ hội và điều kiện được thực hiện những cam kết của mình với cử tri, với nhân dân địa phương khi trở thành đại biểu QH khoá XIV.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN TRƯƠNG VĂN LAI

 - Họ và tên thường dùng:

TRƯƠNG VĂN LAI (Nam)
- Họ và tên thường gọi: 
TRƯƠNG VĂN LAI
- Sinh ngày 05 tháng 7 năm 1967   
- Quê quán: Xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
- Nơi cư trú: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 14, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Giấy chứng minh sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: 59909005. Ngày cấp: Ngày 15 tháng 12 năm 2009. Nơi cấp: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
- Dân tộc: Tày   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Cảnh sát điều tra
- Lý luận chính trị: Trung cấp   
- Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Thượng tá, Phó Trưởng phòng
- Nơi làm việc: Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 19/6/1989. Ngày chính thức: 19/6/1990
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-  2/1986 - 7/1986: Chiến sĩ, Binh nhì, huấn luyện tại Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 8/1986 - 8/1987: Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Đồn Biên phòng 147, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 9/1987 - 8/1990: Thiếu úy, Học viên, Trường Sĩ quan Biên phòng;
- 9/1990 - 02/1991: Thiếu úy, Trinh sát viên, Đồn Biên phòng 141,97, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 3/1991 - 9/1992: Trung úy, Học viên, Trường Văn hóa ngoại ngữ, Bộ đội Biên phòng;
- 10/1992 - 9/1993: Trung úy, Trinh sát viên, Đồn Biên phòng 117, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 10/1993 - 12/1995: Thượng úy, Trợ lý tổng hợp, Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 1/1996 - 5/1998: Thượng úy, Đồn phó Trinh sát, Đồn Biên phòng 101, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 6/1998 - 8/2000: Đại úy, Trinh sát viên, Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 9/2000 - 02/2004: Đại úy, Học viên, Đại học Cảnh sát;
- 3/2004 - 4/2007: Thiếu tá, Đồn phó Trinh sát, Đồn Biên phòng 79, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 5/2007 -11/2009: Trung tá, Đồn trưởng, Đồn Biên phòng 107, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 12/2009 - 10/2011: Trung tá, Trưởng ban Trinh sát Nội biên, Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 11/2011 đến nay: Thượng tá, Phó Trưởng phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN TRƯƠNG VĂN LAI 

 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu. Trong tham gia công tác lập pháp, tôi sẽ vận dụng thực tiễn thi hành pháp luật vào cuộc sống, sự hiểu biết về pháp luật, tham gia thảo luận, xây dựng các dự án luật có chất lượng và để luật ban hành đi vào thực tiễn cuộc sống. 
Đối với công tác giám sát, tôi sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương, gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tích cực đề xuất với các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền của ngành liên quan đến bản thân tôi phụ trách, tôi đề xuất với lãnh đạo đơn vị tích cực trả lời, giải quyết kịp thời.
Tôi sẽ đề xuất với QH tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, góp phần chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Đề xuất với QH tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chế độ chính sách cho người hưởng lương nhà nước, nhất là chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở và người lao động có thu nhập thấp, cán bộ hiện đang công tác ở những vùng có điều kiện khó khăn.
Tôi sẽ thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về KT - XH; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Rèn luyện đạo đức, lối sống xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Đối với trách nhiệm khi là đại biểu QH, tôi sẽ nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật mà QH xây dựng, thảo luận, ban hành phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao; tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trên cương vị chức trách bản thân đang đảm nhiệm, tôi quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng vào trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện các chức năng của Quân đội, nhất là chức năng đội quân công tác. Đồng thời, phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân. Gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và đề xuất giải pháp với QH, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ  VIÊN ĐỖ QUANG THÀNH

- Họ và tên thường dùng: 
ĐỖ QUANG THÀNH (Nam)
- Họ và tên thường gọi: 
ĐỖ QUANG THÀNH
- Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1965   
- Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Nơi cư trú: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Giấy chứng minh sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: 86084413. Ngày cấp: Ngày 15 tháng 12 năm 2009. Nơi cấp: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
- Dân tộc: Kinh   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Quân sự, chuyên ngành Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp   
- Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Đại tá, Chỉ huy trưởng
- Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 20/3/1986. Ngày chính thức: 20/3/1987
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-  9/1983 - 8/1986: Binh nhất, Binh nhì, Hạ sĩ, Học viên trường Sỹ quan Biên phòng;
- 9/1986 - 8/1987: Trung úy, Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng 133, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 9/1987 - 3/1990: Thượng úy, Đồn Phó Quân sự Đồn Biên phòng 121, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
-  4/1990 - 12/1991: Đại úy, Đại đội trưởng công trình kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 1/1992 - 6/1993: Đại úy, Đại Đội trưởng Đại đội cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 7/1993 - 8/1996: Đại úy, Đồn phó Quân sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 145, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 9/1996 - 6/1998: Thiếu tá, Học viên đào tạo Trung cao Biên phòng, Học viện Biên phòng;
- 7/1998 - 7/2003: Trung tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 141, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 8/2003 - 02/2004: Trung tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
- 3/2004 - 12/2009: Thượng tá, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu - Tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng; đào tạo ngắn hạn Chỉ huy Tham mưu cấp Trung, Sư đoàn tại Học viện Lục quân (2/2006 - 7/2006); đào tạo ngắn hạn Chỉ huy Tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành tại Học viện Quốc phòng (9/2009 - 02/2010); học viên Đại học Luật Hà Nội (4/2009 - 10/2013);
-  1/2010 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII, XVIII; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐỖ QUANG THÀNH

 Biên giới Quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, lực lượng, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. 
Trong những năm qua, với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi luôn nêu cao vai trò trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở khu vực biên giới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...
Qua thực tiễn công tác, tôi nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:
Ra sức học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu QH. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của QH, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, chất vấn, giám sát, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
Thực hiện chức năng là cầu nối giữa Trung ương với địa phương, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến QH, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Kịp thời thông báo, phổ biến, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của QH đến với nhân dân.
Chủ động đóng góp với QH việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách phù hợp, sát với thực tiễn; đặc biệt là các chính sách về dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Triển khai thực hiện Đề án chiến lược biên giới Quốc gia; các chủ trương, biện pháp xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc nhằm xây dựng, củng cố chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. 
 Cùng với Đoàn đại biểu QH và lãnh đạo tỉnh tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ nguồn lực, vốn để tỉnh Cao Bằng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; nhất là 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020.
Tham mưu, đề xuất chính sách đối ngoại quân sự quốc phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với nước láng giềng. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN NGUYỄN HOÀNG ANH

- Họ và tên thường dùng: 
NGUYỄN HOÀNG ANH 
(Nam)
- Họ và tên thường gọi:
NGUYỄN HOÀNG ANH
 - Sinh ngày 03 tháng 6 năm 1963   
- Quê quán: Xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Nơi cư trú: Số 87, phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
-  Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số CMND: 031063001232. Ngày cấp: Ngày 08 tháng 9 năm 2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Dân tộc: Kinh   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế   
- Lý luận chính trị: Cử nhân   
- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 19/5/1994. Ngày chính thức: 19/5/1995
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013)
- Là đại biểu Quốc hội khoá XI (nhiệm kỳ 2002 - 2007) và khóa XII (nhiệm kỳ 2007 - 2011)
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1986 -12/1989: Cán bộ Hải quan thành phố Hải Phòng;
- 1/1990 -11/1990: Cán bộ, Công ly Xuất nhập khấu IMEXCOOP trực thuộc Liên minh Hợp tác xã mua bán thành phố Hải Phòng;
- 12/1990 - 01/1993: Cán bộ phòng Kế hoạch nghiệp vụ, trợ lý Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã mua bán thành phố Hải Phòng;
- 2/1993 - 1/2003: Trưởng phòng Thị trường, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy thành phố Hải Phòng khóa XII (nhiệm kỳ 2001 - 2005); Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI thành phố Hải Phòng; học Cử nhân lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
- 2/2003 - 7/2007; Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy thành phố Hải Phòng khóa XII (nhiệm kỳ 2001 - 2005); Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI thành phố Hải Phòng;
- 8/2007 - 5/2010: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XI;
- 6/2010 - 3/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- 4/2015 - 01/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- 2/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN NGUYỄN HOÀNG ANH

Những năm vừa qua, với nhiệm vụ, trách nhiệm được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng phân công, giao phó, tôi đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng liên tục, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững hơn, đời sống của nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tỉnh Cao Bằng vẫn là một tỉnh nghèo, hạ tầng KT - XH còn hết sức khó khăn; nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc trong đời sống của nhân dân chưa được giải quyết một cách triệt để là yêu cầu, là động lực thôi thúc tôi phải có trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển. 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XIV, tôi sẽ có điều kiện tốt nhất kết nối mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến tại nghị trường phản ánh nhu cầu, mong muốn, quyền lợi chính đáng của cử tri để cùng QH có những quyết định đúng đắn các vấn đề của đất nước, đồng thời đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Cao Bằng. Với mong muốn đó, nếu được bầu là đại biểu QH, tôi sẽ: 
Một là, tích cực tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực các ý kiến đó với QH, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan chức năng của địa phương. Đồng thời, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; hành động vì lợi ích của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.
Hai là, cùng tập thể quyết tâm thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát. Tập trung coi trọng cải cách công vụ, công chức, xem đây là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính và đồng hành với cải cách hành chính; phấn đấu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện.
Ba là, cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu QH tỉnh tích cực, chủ động quan hệ, vận động, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các địa phương tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Cao Bằng triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Bốn là, chủ động đóng góp với QH việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ những vấn đề liên quan đến miền núi, biên giới, dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các tỉnh miền núi, biên giới, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, trong đó có Cao Bằng.
Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, là một công bộc của nhân dân, là đại biểu của nhân dân thì yếu tố quyết định, thành hay bại trong mọi nhiệm vụ là phải lắng nghe ý kiến người dân, phải có giải pháp hợp lòng dân và huy động được sức dân. Với nhận thức đó, nếu được cử tri tỉnh Cao Bằng bầu làm đại biểu QH khóa XIV, tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN TRIỆU THANH DUNG 

- Họ và tên thường dùng: 
TRIỆU THANH DUNG  (Nữ)
- Họ và tên thường gọi: 
TRIỆU THANH DUNG
- Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1988   
- Quê quán: Xã Tự Do, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
- Nơi cư trú: Tổ 12, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 12, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số CMND: 080501160. Ngày cấp: Ngày 07 tháng 10 năm 2011. Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng
- Dân tộc: Nùng   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Kinh tế chính trị
-  Lý luận chính trị: Cao cấp
- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Quyền Trưởng ban
- Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 25/5/2010. Ngày chính thức: 25/5/2011
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2011 - 12/2012: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng;
- 1/2013 -  1/2014:   Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng;
- 2/2014 - 7/2014: Phó Bí thư, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;
- 8/2014 - 12/2015: Phó Trưởng ban, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng;
- 1/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; Quyền Trưởng ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN TRIỆU THANH DUNG

 Cá nhân tôi rất vinh dự, tự hào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi nhận thức được đó là một trách nhiệm vô cùng lớn lao, làm sao để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của tổ chức, cử tri nơi công tác và nơi cư trú dành cho mình. Tôi xây dựng cho mình chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu QH khóa XIV như sau: 
Thứ nhất, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu QH, tham gia đầy đủ hoạt động của QH, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri với QH, đồng thời báo cáo đầy đủ với cử tri về kết quả làm việc của QH.
Thứ hai, công tác tại tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục thanh niên - lực lượng mà theo lời dạy của Bác Hồ chính là chủ nhân tương lai của nước nhà; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Do vậy, tôi quan tâm đến vấn đề chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên, đặc biệt là vấn đề nghề nghiệp, việc làm của thanh niên hiện nay. Tỉnh ta hiện nay có khoảng 3.000 sinh viên ra trường chưa xin được việc làm đúng chuyên ngành đã học; nếu vinh dự trở thành đại biểu QH, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với QH, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đồng thời với tư cách là đại biểu QH tôi sẽ cùng trao đổi với các doanh nghiệp đưa ra các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó có tỉnh Cao Bằng. 
Thứ ba, tôi quan tâm đến vấn đề xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng mới có 2/177 xã đạt 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khoảng cách của chúng ta so với các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh miền xuôi là rất xa. Ví dụ như Lai Châu cũng là một tỉnh miền núi có điều kiện khá giống Cao Bằng chúng ta nhưng đã có 15 xã đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu của HĐND tỉnh Cao Bằng đưa ra là năm 2016 có ít nhất 4 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020 là 20 xã. Vì vậy nếu trở thành đại biểu QH, tôi và các đồng chí trong Đoàn đại biểu QH Cao Bằng sẽ đề xuất, thảo luận với QH tăng cường các chính sách, giải pháp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, trong đó có tỉnh Cao Bằng.
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, tôi nguyện sẽ luôn “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Tôi mong các cử tri tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện để tôi trở thành đại biểu QH, để tôi có cơ hội thực hiện ước mơ, tâm nguyện của mình, đóng góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN PHÙNG VĂN HÙNG

 - Họ và tên thường dùng:
 PHÙNG VĂN HÙNG (Nam)
- Họ và tên thường gọi: 
PHÙNG VĂN HÙNG
 - Sinh ngày 06 tháng 4 năm 1960   
- Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Nơi cư trú: Số 25, ngõ 168, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Số 25, ngõ 158, ngách 2, hẻm 49, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Số CMND: 031060000120. Ngày cấp: Ngày 09 tháng 7 năm 2014. Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Dân tộc: Kinh   
- Tôn   giáo:   Không
- Trình độ học vấn: Đại học:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy; Cử nhân Luật
- Học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
- Lý luận chính trị: Cao cấp   
- Nghề nghiệp hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Ngày vào Đảng: 08/9/1989. Ngày chính thức: 08/9/1990
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Quốc hội
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua Văn phòng Quốc hội; Chiến sĩ thi đua cơ sở Văn phòng Quốc hội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Là đại biểu Quốc hội khoá XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1987 - 6/1991: Cán bộ kỹ thuật, Liên hiệp xí nghiệp xe đạp, xe máy Hải Phòng;
- 7/1991 - 11/1993: Cán bộ dự án VIE/87/003, Quản đốc phân xưởng cơ khí của Liên hợp quốc tại Hải Phòng;
- 12/1993 - 3/1997: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hải Phòng; học tại trường Đại học Tổng hợp Canberra, Úc, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh (01/1994 - 7/1996);
- 4/1997 - 11/2003: Chuyên viên, Trưởng phòng, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội;
- 12/2003 - 11/2007: Phó Giám đốc Trung tâm; Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội;
- 12/2007 - 6/2011: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội;
- 7/2011 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (12/2010 - 7/2015).

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN PHÙNG VĂN HÙNG 

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi có 10 năm công tác tại Hải Phòng, 14 năm công tác tại Văn phòng Quốc hội (QH) và 5 năm tại Ủy ban Kinh tế của QH. 
Năm năm làm đại biểu QH của tỉnh Cao Bằng đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về thiên nhiên và con người nơi đây. Với những hiểu biết của mình cùng những kinh nghiệm có được qua một khóa làm đại biểu QH, tôi xây dựng cho mình chương trình hành động nếu được bầu vào QH khóa XIV như sau:
Về thực hiện chức năng nhiệm vụ của người đại biểu QH, tôi sẽ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình làm việc hằng năm của QH, của Ủy ban Thường vụ QH; tích cực nghiên cứu lý luận và thực tiễn, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của cử tri nhằm tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện 3 chức năng quan trọng của QH là chức năng lập hiến, lập pháp, chức năng giám sát tối cao và chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 
Tích cực tham gia vào hoạt động lập pháp của QH; đóng góp các ý kiến vào các dự thảo luật, tham gia thảo luận tại hội trường, sử dụng khả năng ngoại ngữ thành thạo của mình để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam phù hợp với nhu cầu phát triển và tiến trình hội nhập của đất nước; tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến và giải thích pháp luật để người dân và các thành viên trong gia đình mình hiểu và tuân thủ pháp luật.
Sử dụng hiệu quả các công cụ giám sát như thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, chất vấn tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm nhằm góp phần đảm bảo Hiến pháp và pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ; đặc biệt là giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đảm bảo đúng mục đích, đúng tiến độ, đạt kết quả đề ra; ngăn chặn tình trạng lãng phí, thất thoát và tham nhũng trong các công trình, dự án quốc gia. Trong giám sát, tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình Nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững với tổng số vốn đầu tư tối thiểu 239.000 tỷ đồng. Hai chương trình này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tập trung giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Đây là hai chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh miền núi phía bắc và vùng Tây Nguyên, trong đó có Cao Bằng. Tôi sẽ nghiên cứu, theo dõi và cùng các đại biểu khác giám sát công tác triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để có những kiến nghị phù hợp nhằm đảm bảo hai chương trình được triển khai có hiệu quả trong cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng; góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra là đến năm 2020 số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới từ 20 xã trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt trên 2%.
Về thực hiện trách nhiệm đối với cử tri, tôi sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Đoàn đại biểu QH tỉnh, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri Cao Bằng; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tìm hiểu thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của địa phương để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, bức xúc của người dân nơi đây về các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, môi trường, giáo dục, chính sách với người có công, an sinh xã hội..., chuyển tải kịp thời tới diễn đàn của QH, tới các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết thỏa đáng các bức xúc, các kiến nghị của người dân.
Tôi nhận thức rằng trách nhiệm với cử tri Cao Bằng còn phải được thể hiện ở việc tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm thức dậy các tiềm năng sẵn có của Cao Bằng như tiềm năng du lịch, tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu. Đối với các tỉnh biên giới, vấn đề phát triển kinh tế còn có vai trò hết sức quan trọng tới việc giữ vững chủ quyền Quốc gia, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 
Là thành viên của Ủy ban Kinh tế, tôi có điều kiện tiếp cận và tham gia vào quá trình hoạch định chính sách vĩ mô về kinh tế - xã hội của đất nước; giữ mối quan hệ thường xuyên với các bộ, ngành ở Trung ương. Tôi sẽ tận dụng những điều kiện thuận lợi này, quan tâm nhiều hơn tới các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh biên giới, đặc biệt là chủ trương của Nhà nước ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông ở các vùng khó khăn trong giai đoạn 2016-2021.

Tham gia ứng cử lần này, tôi rất vinh dự lại được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử tại Cao Bằng. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cử tri Cao Bằng đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu QH trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Tôi xin hứa, nếu trúng cử đại biểu QH khóa XIV, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đại biểu trong Đoàn đại biểu QH tỉnh phát huy những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện của mình đối với cử tri Cao Bằng và cử tri cả nước.

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN HOÀNG NGỌC LINH

  - Họ và tên thường dùng:
 HOÀNG NGỌC LINH  (Nữ)
- Họ và tên thường gọi: 
HOÀNG NGỌC LINH
- Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1984
- Quê quán: Xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
- Nơi cư trú: Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
- Nơi ở hiện nay: Tổ 07, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số Hộ chiếu: B7421263  Ngày cấp: Ngày 20 tháng 02 năm 2013.  Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam
- Dân tộc: Nùng
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Tiếng Anh 
- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh, Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục  - Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giáo viên
- Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: Không
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2005 - 11/2009: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng;
- 12/2009 - 5/2012: Đào tạo trình độ Thạc sĩ tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội; 
 - 6/2012-8/2012: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng;
 - 9/2012-5/2013: Đào tạo tiền du học tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam;
 - 6/2013-7/2015: Đào tạo trình độ Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục tại Đại học La Trobe, Melboume, Úc; 
- 8/2015 đến nay: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN HOÀNG NGỌC LINH

Tôi rất vinh dự khi được Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng tín nhiệm và giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV. Tôi hiểu rằng, cùng với vinh dự lớn lao đó là trách nhiệm đối với tôi nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH. Vinh dự vì được tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước; trách nhiệm là đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phát huy cao nhất trọng trách của mình khi thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong quyết định và giám sát thực hiện những vấn đề quan trọng của đất nước.
Là một giáo viên dạy môn Tiếng Anh và từng học tập, tu nghiệp tại Úc, tôi nhận thấy giáo dục đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các vấn đề hợp tác quốc tế khác mà Việt Nam ký kết tham gia, vai trò của tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, thực tế tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ để hội nhập. 
Thực tế giảng dạy của tôi cho thấy, trong các môn học, Tiếng Anh vẫn còn là môn học vô cùng khó đối với đại đa số học sinh nói chung và nhất là các em là dân tộc thiểu số. Mặc dù các em đã có 7 năm để học tiếng Anh ở cấp học tiểu học và trung học cơ sở, song khi bước vào trung học phổ thông các em vẫn chưa biết cách giao tiếp cơ bản, còn ngại khi nói bằng tiếng Anh do hạn chế về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh cơ bản.
Nếu được cử tri bầu làm đại biểu QH, tôi sẽ truyền tải kiến nghị, mong muốn của cử tri đến QH, các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành Giáo dục tập trung thực hiện một số vấn đề ưu tiên đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau:
Thứ nhất, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, trong đó coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội và ý thức tự lập cho học sinh.
Thứ hai, khuyến khích việc áp dụng các phương pháp mới “lấy người học làm trung tâm” và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nói chung và môn tiếng Anh nói riêng nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời giúp các em phát triển tư duy sáng tạo. Thực trạng giảng dạy ở địa phương cho thấy, mặc dù đã có nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy kể từ khi chương trình sách giáo khoa mới được đưa vào sử dụng rộng rãi năm 2006, trong đó trọng tâm phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh vẫn là môn học vô cùng khó đối với học sinh vùng miền núi như Cao Bằng. Thực tế do ít cơ hội tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại, các phương pháp giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ mới theo định hướng giao tiếp, các em chưa thật sự hứng thú trong học tập, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong xu thế hội nhập ngày nay cũng như vai trò của tiếng Anh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thứ ba, đề xuất với các cơ quan, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ tốt công tác giảng dạy; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, nhất là vấn đề chế độ phụ cấp đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên có thâm niên cao, giáo viên dạy giỏi, giáo viên công tác ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; các chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo... Quan tâm hơn nữa chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT, góp phần đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH đất nước.
Thứ tư, trong quá trình làm đại biểu QH, tôi cũng sẽ nghiên cứu kỹ các chính sách của Nhà nước liên quan đến giáo dục, đào tạo việc làm để tư vấn cho các em học sinh trong việc định hướng, chọn nghề, lập nghiệp phù hợp với khả năng của mình cũng như phù hợp với nhu cầu của xã hội.
Thứ năm, là một ứng cử viên nữ và là người dân tộc thiểu số, tôi rất quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, ngày càng được bình quyền, bình đẳng như nam giới trên mọi phương diện.
Thứ sáu, tôi giữ liên lạc thường xuyên với người dân để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của họ, phản ánh trong các kỳ họp QH, cũng như chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm. Tôi sẽ tích cực tham gia các phiên tranh luận tại QH, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của QH.
Thứ bảy, về bản thân, nếu trúng cử là đại biểu QH, tôi sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gần gũi với mọi người để xứng đáng là người đại biểu dân cử; thường xuyên vận động người thân trong gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. 

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN TRỊNH THỊ XUÂN THU

- Họ và tên thường dùng:
 TRỊNH THỊ XUÂN THU (Nữ)
- Họ và tên thường gọi: 
TRỊNH THỊ XUÂN THU
 Sinh ngày 02 tháng 6 năm 1978   
- Quê quán: Xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 06, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
- Nơi ở hiện nay: Tổ 06, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Số CMND: 080464361. Ngày cấp: Ngày 24 tháng 11 năm 2006. Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng
- Dân tộc: Nùng   
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học Luật
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Pháp luật Kinh tế và Quốc tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng
- Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng
- Ngày vào Đảng: 30/4/2008. Ngày chính thức: 30/4/2009
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Ban Nội chính
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt
- Khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2014, năm 2015)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2002 - 7/2005: Chuyên viên, Phòng Tư pháp huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng;
- 8/2005 - 02/2008: Chuyên viên, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
- 3/2008 - 8/2009: Chuyên viên, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng;
- 9/2009 - 7/2010:  Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;
- 8/2010 - 5/2013: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng;
- 6/2013 - 02/2014: Phó Chánh Văn phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng;
- 3/2014 đến nay: Chánh Văn phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN TRỊNH THỊ XUÂN THU

Với 14 năm tham gia trong các lĩnh vực công tác khác nhau từ cơ sở đến cấp tỉnh đã giúp tôi đúc kết những kinh nghiệm quý báu về các lĩnh vực công tác như: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra xử lý văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách như: Xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, chính sách người có công; tham mưu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và nhiều quy định trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
Ban Nội chính Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, trực tiếp thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Với cương vị là Chánh Văn phòng của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tôi có nhiều cơ hội tiếp cận, tham mưu với lãnh đạo Ban và cấp ủy tỉnh những chủ trương, định hướng để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và theo dõi xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời, tôi luôn quan tâm về các vấn đề phát triển kinh tế, các biện pháp vừa đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ quốc phòng - an ninh, các giải pháp để rút ngắn khoảng cách người giàu và người nghèo; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm...
Trong quá trình đổi mới của đất nước, để điều chỉnh, quản lý các quan hệ xã hội cần có các quy định pháp luật. Trong điều kiện cụ thể của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì chất lượng các quy định pháp luật càng giữ vai trò quan trọng. QH là cơ quan duy nhất được cử tri cả nước bầu ra, có nhiệm vụ xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, các đạo luật cơ bản để quản lý xã hội, thực hiện quyền giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Là đại biểu QH sẽ có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của nhân dân cả nước quan tâm, từ đó cùng với QH ban hành những chính sách đúng đắn để đi vào cuộc sống. Được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tôi mong muốn được trở thành đại biểu QH để phát huy trí tuệ, sức lực để được phục vụ nhân dân. Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu như sau:
Thứ nhất, tích cực tham gia công tác xây dựng và ban hành pháp luật, tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri, phân tích lựa chọn thông tin theo nhiều góc độ, tham gia thảo luận, bảo vệ quan điểm để cùng QH ban hành những văn bản pháp luật có chất lượng, đảm bảo đi vào cuộc sống thực tiễn.
Thứ hai, tích cực tham gia bàn bạc, đưa ra các giải pháp góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. Với vai trò một nữ ứng cử viên dân tộc thiểu số, tôi quan tâm đến sự bình đẳng giới, sự phát triển toàn diện của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Thứ ba, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu QH. Vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Thường xuyên gắn bó, tiếp thu tất cả các kiến nghị của cử tri địa phương, tích cực đề xuất các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đúng quy định. Có trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và QH. Tích cực tham gia để trở thành “cầu nối” giữa cử tri với QH, làm cầu nối đưa chính quyền địa phương và nhân dân ngày càng gần nhau hơn, để cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống.
Tôi rất mong các quý vị cử tri tín nhiệm bỏ phiếu bầu tôi trở thành đại biểu QH. Tôi nguyện sẽ toàn tâm, toàn trí thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu QH, làm cầu nối đưa chính quyền và nhân dân ngày càng gần nhau hơn, để cùng nhau xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  29/05

 • T3

  30/05

 • T4

  31/05

 • T5

  01/06

 • T6

  02/06

 • T7

  03/06

 • CN

  04/06

Dữ liệu ngày 29/05/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng