Đảng bộ Cao Bằng qua các kỳ đại hội

Cập nhật: Thứ ba , 27/10/2020 07:30

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã trải qua 18 kỳ Đại hội. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 1/4/1930, tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An (Cao Bằng), đồng chí Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Như) thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Chi bộ có nhiệm vụ như Tỉnh ủy lâm thời. Đầu tháng 7/1933, Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức công nhận Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cao Bằng, do đồng chí Hoàng Như làm Bí thư.

- Từ năm 1934 - 1940, đồng chí Lê Đoàn Chu (tức Nam Cao, Lê Mới) làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ năm 1941 - 1942, đồng chí Lê Tòng làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội lần thứ I (tháng 5/1942):

- BCH Đảng bộ tỉnh: 9 ủy viên.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Hoàng Đức Thạc (tức Lã).

- Giai đoạn 1943 - 1945, đồng chí Hoàng Đức Thạc (tức Lã) là Bí thư Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng.

- Năm 1946, đồng chí Bùi Bảo Vân được cử là Bí thư Tỉnh ủy.

- Năm 1947, đồng chí Lê Thành được cử là Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội lần thứ II (từ ngày 29/5/1948):

-  Đại biểu tham dự: 135 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 12 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Bùi Bảo Vân.

- Năm 1950, đồng chí Dương Công Hoạt được cử là Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội lần thứ III (từ ngày 10 - 24/9/1951):

- Đại biểu tham dự: 165 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Dương Công Hoạt.

- Từ năm 1957, Trung ương chỉ định đồng chí Hoàng Đức Thạc làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Hội nghị toàn Đảng bộ tỉnh (Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ IV (từ ngày 16 - 24/2/1959):

- BCH Đảng bộ tỉnh: 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 5 đồng chí.

- Hội nghị không bầu Bí thư Tỉnh ủy.

- Ngày 11/9/1959, đồng chí Đoàn Nguyên Nhật (tức Hồng Kỳ), Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Việt Bắc, Giám đốc Sở Thương nghiệp Khu Việt Bắc được Trung ương cử làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

* Đại hội lần thứ V (từ ngày 20 - 28/3/1961):

- Đại biểu tham dự: 115 đại biểu chính thức, 13 đại biểu dự thính học tập.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 25 ủy viên chính thức và 6 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 7 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Đoàn Nguyên Nhật (Hồng Kỳ).

* Đại hội lần thứ VI (từ ngày 16 - 25/9/1963):

- Đại biểu tham dự: 133 đại biểu chính thức, 6 đại biểu dự khuyết.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 21 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 7 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vũ Ngọc Linh.

* Đại hội lần thứ VII (từ ngày 31/1 - 9/2/1969):

- Đại biểu tham dự: 186 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 25 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 9 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vũ Ngọc Linh.

* Đại hội lần thứ VIII (từ ngày 17 - 21/12/1974):

- Đại biểu tham dự: 249 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 35 ủy viên chính thức.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 9 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vũ Ngọc Linh.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ IX (Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh Cao Lạng) (từ ngày 31/3 - 8/4/1977):

- Đại biểu tham dự: 348 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 35 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 11 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Hoàng Trường Minh.

- Ngày 29/12/1978, tách tỉnh Cao Lạng thành 2 tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, Trung ương chỉ định đồng chí Vương Văn Quýnh (tức Dương Tường) là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

* Đại hội lần thứ X (từ ngày 28 - 30/8/1980):

- Đại biểu tham dự: 143 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 40 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 13 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vương Văn Quýnh (tức Dương Tường).

* Đại hội lần thứ XI (từ ngày 25 - 29/1/1983):

-  Đại biểu tham dự: 253 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 41 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 11 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vương Văn Quýnh (tức Dương Tường).

* Đại hội lần thứ XII (từ ngày 22 - 26/10/1986):

- Đại biểu tham dự: 299 đại biểu

- BCH Đảng bộ tỉnh: 44 ủy viên chính thức, 13 ủy viên dự khuyết.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 14 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Vương Văn Quýnh (tức Dương Tường).

* Đại hội lần thứ XIII (từ ngày 22 - 25/11/1991):

- Đại biểu tham dự: 285 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 47 ủy viên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 13 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nông Hồng Thái.

* Đại hội lần thứ XIV (từ ngày 24 - 27/4/1996):

- Đại biểu tham dự: 345 đại biểu 

- BCH Đảng bộ tỉnh: 47 ủy viên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 13 đồng chí

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nông Hồng Thái.

* Đại hội lần thứ XV (từ ngày 25 - 28/12/2000):

-  Đại biểu tham dự: 348 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 47 ủy viên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 13 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Dương Mạc Thăng.

* Đại hội lần thứ XVI (từ ngày 19 - 21/12/2005):

- Đại biểu tham dự: 229 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 49 ủy viên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 13 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Nương.

* Đại hội lần thứ XVII (từ ngày 20 - 22/10/2010):

- Đại biểu tham dự: 350 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 55 ủy viên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 15 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Hà Ngọc Chiến.

- Tháng 4/2015, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội lần thứ XVIII (từ ngày 14 - 16/10/2015):

- Đại biểu tham dự: 350 đại biểu.

- BCH Đảng bộ tỉnh: 55 đồng chí.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 15 đồng chí.

- Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh.

- Tháng 12/2017, Trung ương chỉ định đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành và 18 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đạt được nhiều thành tựu to lớn và vẻ vang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX diễn ra từ ngày 26 - 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.Chủ đề của Đại hội là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững". Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt Đại hội XIX là: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

PV (t/h)

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Dữ liệu ngày 30/11/2020 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng