Bài 3: Để mãi là hình tượng đẹp, biểu trưng văn hóa của dân tộc (Tiếp theo và hết)

07/04/2022 4:01:05 CH

Để tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới, một mặt, chúng ta phải tích cực nhận diện, đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, chống phá; mặt khác, phải thường xuyên giáo dục tinh thần tự giác học tập và tổ chức rèn luyện để mỗi cán ...

Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

04/04/2022 9:59:15 CH

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình là công việc rất quan trọng. Bởi đây chính là cơ sở để từng tổ chức đảng xác định quyết tâm và đề ra các biện pháp đủ mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Để làm tốt công việc ấy đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc khách quan, toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay
Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

01/04/2022 11:00:20 SA

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.
Kiên định những nguyên tắc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Kiên định những nguyên tắc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

29/03/2022 9:00:00 SA

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc đã luận giải một cách thấu đáo về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đổi mới công tác tuyên giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đổi mới công tác tuyên giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

29/03/2022 8:56:00 SA

Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thường xuyên được đổi mới, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa
Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

28/03/2022 10:32:23 SA

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao là con đường ngắn nhất và trực tiếp không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn thủ tiêu vai trò chính trị, thực lực chính trị và uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước.
Xuất bản là lĩnh vực tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Xuất bản là lĩnh vực tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân

28/03/2022 10:19:44 SA

Hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2021 khắc họa đậm nét những nỗ lực vượt bậc đầy tâm huyết, trách nhiệm của những người làm xuất bản và phát hành xuất bản phẩm. Đó là cơ sở để ngành Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả mang tính bứt phá trong năm 2022 và những năm tới.
Lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng chủ nghĩa xã hội
Lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng chủ nghĩa xã hội

26/03/2022 11:20:02 CH

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định: Thông qua Tọa đàm khoa học góp phần quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác Công an...
Giữ vững rường cột nước nhà
Giữ vững rường cột nước nhà

28/03/2022 10:34:38 SA

Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch

07/04/2022 4:09:36 CH

Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Dân chủ, nhân quyền là chiêu bài mà chúng vẫn dùng để lợi dụng kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở nước ta.
Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

25/03/2022 7:44:43 SA

Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn đúng đắn.
Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng
Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

18/03/2022 4:55:29 CH

Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế lực thù địch (TLTĐ) đã tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) của Đảng. Cả lý luận và thực tiễn đã cho thấy, đường lối QPTD do Đảng ta xác lập từ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
1...11121314151617

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.38 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng